Дивизионална организационна структура на управление

Дата на публикация: 30.05.2019

Остър дефицит на квалифицирани специалисти, чието използване възниква в различно време и на различни места от работата. Има ясно изразен връх, на който стои един или няколко висши ръководители.

Центърът се формира в генералната дирекция, а периферията-около относително независимите отделения. Поради огромните мащаби на организацията, организационната й структура се нарича глобална. Тази структура е мн статична, липсва и гъвкавост, трудно се подава на промяна. Дивизионалната структура възниква тогава, когато организацията притежава множество самостоятелни продуктови линии и бизнес единици, които се контролират от централен офис.

Това е единствената структура, която позволява много ускорено да се реализират научно изследователски проекти.

Сковава инициативата и творчеството на служ. В пдообни организации има предпоставки за развитие на творчество и креативност на служителите. Прилагането на този тип структура и въвеждането и в управлението се влияе от три условия: 1! Недостатъци : Мениджърите на отд. Направо към: навигациятърсене.

У нас е по-рядко приложима. Поради огромните мащаби на организацията, организационната й структура се нарича глобална. Топ-мениджмънтът има контрол върху ключовите процеси. Остър дефицит на квалифицирани специалисти, чието използване възниква в различно време и на различни места от работата.

Тодор Христов е съосновател на Нова Визия. Тази структура е мн статична, липсва и гъвкавост, трудно се подава на промяна. Основната характеристика е, че един ръководител изпълнява всички функции.

Матричната структура е средство за организационна интеграция на разнородни видове дейности от позицията на закон за кооперациите pdf цели. Класация Разгледай най-добрите книги за управление и придобий нови знания и вдъхновение за твоя успех. Позволява точно да се регулират всички комуникации по вертикала и да се осигури единоначалие.

Още се нарича линейно-щабна структура, дивизионална организационна структура на управление. Тя има следните предимства и недост. Основната характеристика е създаването на функционални звена от специалисти, които подпомагат линейните ръководители в управленския процес.

Позволява по-тесни връзки с клиентите, както и предлагането на специфични продукти и услуги. Това осигурява ефикасност, като в същото време е налице и автономия за отделните специалисти. Решаването на оперативните въпроси доминира над стратегическите. Прилагането на този тип структура и въвеждането и в управлението се влияе от три условия: 1.

Проблемът с машинната бюрокрация е, иначе при по-малки - дублирането на цялата ОС е неизгодно, тъй като отделните бизнес единици имат самостоятелност в провеждането на своите политики, при която на вертикалната йерархия се натрупва някаква съвкупност от хоризонтални пълномощия,които поставят необходимостта от координация на дейността.

По-трудно е да се постигне икономия от мащаба, които не са в синхрон с главните цели на организацията. Понякога правилата, процед. Този тип структури дивизионална организационна структура на управление изпозват само при много големи проекти. Тази структура е комбинация от предишните два вида.

Съдържание

Категория : Основи на управлението. Тази структура намира широко приложение в западните страни. Извършва се по териториален принцип. Информацията е достъпна за всички звена и няма проблем за вземане на решения на всяко равнище. В практиката често се случва преплитане на дивизионалните структури.

При централизираното разпределение на ключовите ресурси, за да работят успешно, функционира в условията на сътрудничество и взаимопомощ. Всички основни процеси се управляват директно от върха. Съществуват няколко вида департаментарлизация:, дивизионална организационна структура на управление.

Топ мениджмънтът на свой ред се фокусира главно върху голямата картина и стратегическите целимогат да възникнат конфликти между различните отделения. Основният проблем на матричната структура е взаимодействието и интеграцията на отделните видове дейности. Прочети повече: Десетте мениджърски роли на Хенри Минцбърг.

Контролната система е всеобхватна.

Петте организационни структури на Минцбърг

ФОС се най-често се използва от малки и средни организации, които са с ограничен бройна предлаганите продукти или услуги и работят на подобни пазари. Проблемите, свързани с местното законодателство, традиции, и нужди на потребителите се разрешават по-бързо, тъй като вече са установени връзки на организацията с нейните клиенти.

Съществуват няколко вида департаментарлизация:.

При дивизионалниата департаментализация се наблюдава тенденцията обособените отделения повече да наблягат на оперативните за сметка на глобалните стратегическите цели. Притежава само вертикални връзки. На практика функц.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Савина
    Тази стр. Предимството на адхокрацията е, че тя функционира около екипни структури с балансиран микс от екипни роли — нагласи, знания и умения.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.