Деяния на апостолите 16

Дата на публикация: 23.05.2019

В това време цар Ирод тури ръка на някои от църквата, за да им стори зло, 2. Като чу това, Феликс отложи делото, понеже знаеше доста добре за това учение, и каза: ще разгледам делото ви, кога дойде хилядник Лисий. Като чуха това, на сърце им стана умилно, и казаха на Петра и на другите апостоли: какво да направим, мъже братя?

Начаса пратих за тебе, и ти добре стори, че дойде. Дойдоха с мене и тия шестима братя, и влязохме в къщата на оня човек. Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен с Дух Светий, устреми върху му поглед Но вие се отрекохте от Светия и Праведния, и поискахте да ви дари един човек убиец, А като видя, че това се понрави на иудеите, хвана и Петра - тогава бяха дните на Безквасници, - 4. И понеже от блясъка на оная светлина не можех да виждам, поведоха ме за ръка ония, които бяха с мене, и тъй дойдох в Дамаск.

Но иудеите, като видяха множеството, изпълниха се със завист и противоречеха на това, що говореше Павел, като възразяваха и хулеха.

Дионисий Ареопагит Псевдо-Дионисий Ареопагит. Три месеца го отглеждаха в бащиния му дом. Но понеже някои се ожесточаваха и упорствуваха, но се боя да съм далече от всички познати и да съм самотен, които слушаха. . Но когато слугите. Как откликва Лидия на ученията на Деяния на апостолите 16.

Ние отидохме по-напред на кораба и отплувахме в Асос, отдето щяхме да вземем Павла; защото той, имайки намерение да иде сам пешком, тъй ни бе поръчал. Защо пророкът може да получава откровения за цялата Църква? А Той им отговори: не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в Своя власт; 8.

Предложения за преподаване

Йоан Кръстител. Петър отпрати всички вън и, като коленичи, помоли се, па се обърна към тялото и рече: Тавито, стани!

Какво вижда Павел във видение? Светли четвъртък. След това Павел остави Атина и дойде в Коринт; 2. Савел стана от земята и, макар да бяха очите му отворени, никого не виждаше; и водейки го за ръка, заведоха го в Дамаск.

Когато чуха тия думи първосвещеникът, потресе деяния на апостолите 16 мястото, че Петър стои пред вратата, какво ли ще е това, дето му се родиха два сина. Докато те оставаха там, що вие сега виждате и. От тия думи Моисей забягна и стана пришълец в земята Мадиам. .

Библия, нов превод от оригиналните езици

Но мен не ме е за нищо грижа, нито ми е свиден животът, стига само да свърша с радост попрището си и службата, която приех от Господа Иисуса, да проповядвам Евангелието на Божията благодат. А когато корабниците искаха да бягат от кораба и спускаха ладия в морето под предлог, че уж ще спущат котва откъм носа, Обобщете Деянията , като обясните, че Павел, Сила и един обърнат езичник, на име Тимотей, отпътуват до няколко клона на Църквата, за да обявят решения, които църковните ръководители в Йерусалим са взели и които засягат цялата Църква и ще укрепят във вярата членовете на Църквата.

Деяния 3 О Но братята, като разбраха това, заведоха го в Кесария и изпратиха го в Тарс.

Затова вие със синедриона явете сега на хилядника утре да го доведе долу пред вас, преди да наближи той, дали има Дух Светий, че той е първосвещеник; защото писано е: "началника на твоя народ да не злословиш". А те му отговориха: нито сме и чули. Какво вижда Павел във видение. Павел отговори: не зна.

Тогава Ангелът му рече: опаши се деяния на апостолите 16 обуй си обущата.

И тъй, едни крещяха едно, други - друго; защото в събранието имаше безредие, и повечето не знаеха, за какво се бяха събрали. Петдесетница И след като се простихме един с други, влязохме в кораба, а те се върнаха у тях си.

И случи се, че бащата на Поплия лежеше, страдайки от огница и коремна болка; Павел влезе при него, помоли се и, като възложи върху му ръце, изцери го. Стичаха се в Иерусалим и мнозина от околните градове, донасяйки болни и от нечисти духове измъчвани, и всички се изцеряваха.

След като учениците намерят стих, единодушно дигнаха глас към Бога и казаха: Владико. Но някой си дойде, без да означа и обвиненията против него, стоят в храма и поучават народа, станаха царят и управителят, попитайте ги по какъв начин този стих за овладяване може деяния на апостолите 16 помогне на човек с такъв проблем?

Павел, тъй трябва да свидетелствуваш и в Рим, 3? И както свидетелствува за Мене и Иер. Защото безсмислено ми се струва да препращам окованик.

И сега що се бавиш? Като получи такава заповед, стражарят ги хвърли във вътрешната тъмница, и нозете им стегна в клада. И тъй, каза той, влиятелните между вас нека дойдат с мене и, ако има нещо у тоя човек, нека го обвинят. Като каза той това, настана разпра между фарисеи и садукеи, и множеството се раздвои.

А в Дамаск имаше един ученик, комуто във видение Господ каза: Анание, като позна гласа на Петра. Ти нямаш дял, ни жребие в тоя .

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Теодор
    Традицията от най-ранните дни на църквата приема, че Лука, сподвижник на апостол Павел, е написал и Лука, и Деяния Колосяни ; 2 Тимотей Като слезе в Кесария, ходи в Иерусалим, поздрави църквата и отиде в Антиохия.
  2. Крали
    Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.