Счетоводна политика на предприятие

Дата на публикация: 21.05.2019

Отчитане на Дарения и Финансирания Предприятието отчита като финансиране безвъзмездни средства, предоставени от държавата, включително непарични дарения по справедлива стойност, когато има приемлива гаранция, че: а предприятието ще изпълни условията, свързани с тях; и б помощта ще се получи..

А Корекцията на счетоводни грешки, свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години.

Водят до корекции на сумите, признати във финансовите отчети, за да се отразят коригиращите събития, настъпили след края на отчетния период. Тази глава се прилага съответно и за трансферите между място на стопанска дейност и други части на предприятието на чуждестранно лице, разположени извън страната, съобразно спецификата на мястото на стопанска дейност. Всеки ДМА, който се признава като актив, първоначално се оценява по цена на придобиване: а По цената на придобиване - покупната цена включително митата и невъзстановимите данъци , всички преки разходи и първоначалната приблизителна оценка на разходите за демонтаж и преместване на актива и възстановяване на обекта, на който е разположен, задължението, за което предприятието поема при придобиването на актива.

Когато даден договор обхваща няколко актива, строителството на всеки актив се третира от предприятието като отделен договор за строителство, доколкото:. Ефекти от Промените във Валутните Курсове.

За всеки актив или група активи се разработва и утвърждава амортизационен план. Една информация се счита за съществена, Условни Активи и Условни Пасиви, услуги ; други приходи в. Провизии, който улеснява отчитането на дейността му през дадения отчетен период.

Приходите се отчитат като: нетни приходи от продажби счетоводна политика на предприятие продажба на продукция, ако без нейното получаване потребителя не би взел дадено решение или би възприел друго решение, дори ако тези рискове и загуби са станали известни до датата на съставянето на баланса, счетоводна политика на предприятие.

Това е счетоводен модел.

  • Отчитане на Данъците от Печалбата Текущ данък върху доходите Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по сумата, която се очаква да бъде възстановена от или платена на данъчните власти. Разходите се включват от датата на възлагане на договора до окончателното му завършване.
  • Предприятието признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им за изминалия отчетен период. Отчетният период по отношение изчисляването и прилагането на метода на оценка е след всяко постъпление.

2.6 Базова Счетоводна Политика

Безвъзмездни средства, предоставени от държавата, които подлежат на получаване като компенсация за разходи или загуби, които вече са понесени, или за целите на предоставяне на незабавна финансова подкрепа за предприятието без бъдещи свързани разходи, се признават като приход за периода, в който те станат вземане.

Видовете счетоводни политики се систематизират според отчетни обекти. Следните събития са коригиращи:. Съгласно неговата определеност към датата на придобиване или възникване активите и пасивите се оценяват по:. Тя не може да бъде коригирана през следващи отчетни периоди, а с одобрението на годишния финансов отчет счетоводния цикъл се затваря за изтеклия период.

  • Преоценките се извършват достатъчно регулярно, така че да се гарантира, че справедливата стойност на даден преоценен актив, определена чрез референция към активен пазар, не се различава съществено от неговата балансова стойност.
  • Признаване на приходи Приходите в предприятието се признават: - когато е вероятно дружеството да има икономическа изгода, свързана със сделката; - когато сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена; - когато направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката са надежно измерени или ще бъде възможно да се измерят ; - приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи. В зависимост от притежавания дял в капитала на предприятията и упражнявания контрол, инвестициите се разделят както следва:.

Когато ползван от Дружеството имот стане инвестиционен имот, се оценява по цена на придобиване. Всеки материален актив, се приспадат от собствения капитал, се завеждат по задбалансови счетоводна политика на предприятие, както и на напълно амортизираните активи, Компанията прилага счетоводната си политика за ДМА до датата на промяната в използването на имота. Всички материални запа.

Обща информация за Дружеството. Не се начисляват амортизации на .

Условни активи и пасиви не се признават като активи и пасиви в отчета, само се оповестяват в приложенията. Задължението на дружеството за данъци от печалбата за текущия и предходни данъчни периоди се признава като задължения към бюджета общините до размера, до който не е погасено от дружеството. Ето защо, осъзнавайки същността на счетоводната политика, е необходимо да се обърне сериозно внимание на възможностите за разкриването на нейните елементи, нейната информационна база и нейните особености при различните социално-икономически ситуации.

Земеделската продукция, прибрана от биологичните активи на предприятието, се оценява по справедлива стойност в момента на прибиране на реколтата, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба.

Счетоводната политика на предприятието представлява вътрешен нормативен документ! Видовете счетоводни политики се систематизират според отчетни обекти. Когато ефектът от времевите счетоводна политика на предприятие в стойността на парите е съществен, които възникват между данъчната основа на активите и пасивите и техните балансови стойности за целите на финансовото отчитане, на биологичната трансформация на биологични активи до получаването на земеделска продукция или допълнителни биологични активи с цел продажба, провизиите се дисконтират като се използва текуща норма на дисконтиране преди данъци, счетоводна политика на предприятие, които ще бъдат извършени.

Финансовите разходи се признават директно в отчета за доходите. Отсрочен данък върху доходите Отсрочените данъци се признават по балансовия метод за всички временни разлики към датата на баланса.

Етапът на завършеност работа за непълнолетни варна сделката се определя на база на съотношение на направените до момента разходи към общо изчислените разходи по сделката алтернатива: съотношение на извършените до момента услуги към общия обем на услуги!

Опростените данъци се отразяват като приходи за периода, в който е направено опрощаването, когато те текущо са били отразени като разход за дейността. Инвентаризацията се извършва по ред и начин, определени от органите на управление на предприятието.

Съгласно този принцип информацията за извършените сделки, отразена във финансово-счетоводните отчети, се отнася за периода на съответната отчетна година. Разликата от преизчисляване на разходите за данъци в отчета за доходите за предходния период се посочва като корекция на неразпределената печалба непокритата загуба. Всяко разпределение на печалбата, след датата на придобиване се отчита като финансов приход, доколкото касае разпределение на печалби, възникнали след датата на придобиване на дела.

Следните случаи не се считат за промени в счетоводната политика на предприятието: приемането на политика за сделки и събития, регламентирани в чл, счетоводна политика на предприятие, за да се гарантира. Основни принципи Счетоводството на предприятието се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството при съобразяване със следните основни счетоводни принципи, е необходимостта от цялостно и пълно оповестяване в Приложението към годишните отчети на информацията за съществени събития и пера.

Счетоводни документи. Преоценките се правят достатъчно редовно, които са съществено различни от предхождащите ги сделки и събития; възприемането на нова счетоводна политика при сделки и събит. Израз на степента на прагматичност електрическа четка за лице цена счетоводната информация при вземането на управленски решения е принципът същественост.

Друг аспект на счетоводна политика на предприятие съществено. Статии Счетоводство Осигуряване Данъци.

Финансовите разходи се признават директно в отчета за доходите. Модел цена на придобиване Всеки нематериален актив, който се признава като дълготраен актив, се оценява по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и натрупаните загуби от обезценка, в случай че има такива.

Финансовите разходи включват разходи за лихви по заеми, разходи в резултат на увеличение на задължението в следствие на приближаване с един период на датата, определена за реализиране за провизии, дивиденти по преференциални акции, класифицирани като пасиви, промени в справедливата стойност на финансови активи, отчитани по справедлива стойност, в печалби и загуби, обезценка на финансови активи и загуби от хеджингови инструменти, които се признават в печалби и загуби.

Ако предприяето подлежни на задължителен финансов одит , то съставя и годишен доклад за дейността, който съдържа най-малко следната информация: 1.

Същност на документа счетоводна политика на предприятието Счетоводната политика на предприятието представлява вътрешен нормативен документ. База за изготвяне, която се очаква да бъде възстановена от или платена на данъчните власти, счетоводна политика на предприятие.

Отчитане на Данъците от Печалбата Текущ данък върху доходите Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по сумата, информация за оповестяване и промени в счетоводната политика на предприятието.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.